Osakeyhtiö lamit.fi rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö: Ari Järvinen, tj. Henkilörekisterin nimi
lamit.fi –palveluiden käyttäjärekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lamit.fi tarjoaa internet-pohjaisia palveluja (Energiajunior, Energiasenior, Energiapremier, Liidor, Lamitor), joissa asiakas voi ohjelmiston toimintaa hyödyntäen tehdä energialaskel- mia rakennuksiin tai mitata rakennuksen kulutuksia/ominaisuuksia tai toimia muutoin la- mit.fi:n yhteistyökumppanina tai käyttää muita palveluissa kulloinkin yksilöityjä ominaisuuk- sia.

Rekisterin käyttötarkoituksena on edellä mainittujen palvelujen ylläpitäminen ja asiakas- suhteiden hoitaminen ja muu hallinnointi.

Tässä toimessaan lamit.fi kerää ainoastaan sellaisia olennaisia tietoja, jotka ovat määritel- lyn henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia.

lamit.fi oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä lamit.fi:hin rekisteriasi- oista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

2. Rekisteröitävät tiedot

lamit.fi:n käyttäjärekisterissä voidaan rekisteröitävän suostumuksella käsitellä seuraavia tietoja:

Yrityksen nimi: Y-tunnus: Osoite:
puh.

Osakeyhtiö lamit.fi (jäljempänä ”lamit.fi”) 1004256-2

Ahjokatu 13, Jyväskylä 0290 303 000

nimi;
yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumero


3.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitäviä tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan, viran- omaisten pitämistä ja muista julkisista rekistereistä sekä luottotieto- ja asiakashäiriörekiste- reistä.

4. Tietojen luovuttaminen

lamit.fi ei luovuta henkilörekisterissä olevia henkilötietoja lamit.fi:n ja sen osakkuusyritysten ulkopuolelle, ellei tietojen luovuttamiseen ole erikseen pyydetty rekisteröidyn suostumusta.

Tietoja voidaan käyttää lamit.fi:n suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltä- nyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Tietojen käsittelyn teknisestä toteutuksesta johtuen osa tiedoista voi fyysisesti sijaita ulko- puolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

5. Rekisterin suojaus

Henkilörekisteri on tallennettu sähköiseen tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, sa- lasanoin ja muin teknisin keinoin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisään kirjautumisen yhteydessä. Palvelimet, joille tietokannat on tallennet- tu, sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja niihin on pääsy vain tietyillä ennalta mää- ritellyillä henkilöillä.